2020г. №1 (38)

Important!

This information is intended for healthcare professionals only!

01/20

Editorial

DOI: 10.34687/2219-8202.JAD.2020.01.0001
V. V. Kukharchuk
About the new version of recommendations for the correction of dyslipidemia in order to prevent atherosclerosis and its complications
- стр. 5
PDF (RUS)

Guidelines

DOI: 10.34687/2219-8202.JAD.2020.01.0002
V. V. Kukharchuk, M. V. Ezhov, I. V. Sergienko, G. G. Arabidze, M. G. Bubnova, T. V. Balakhonova, V. S. Gurevich, M. A. Kachkovsky, G. A. Konovalov, V. O. Konstantinov, P. P. Malyshev, S. N. Pokrovsky, A. A. Sokolov, A. B. Sumarokov, N. B. Gornyakova, A. G. Obrezan, I. I. Shaposhnik, M. B. Antsiferov, A. A. Ansheles, D. M. Aronov, N. M. Akhmedzhanov, O. L. Barbarash, S. A. Boytsov, M. I. Voevoda, G. R. Galstyan, A. S. Galyavich, O. M. Drapkina, D. V. Duplyakov, S. Ya. Eregin, R. S. Karpov, Yu. A. Karpov, N. A. Koziolova, E. D. Kosmacheva, D. V. Nebieridze, S.V. Nedogoda, V. E. Oleinikov, Yu. I. Ragino, V. V. Skibitsky, O. G. Smolenskaya, A. E. Filippov, Yu. Sh. Khalimov, I. E. Chazova, M.V. Shestakova, S.S. Yakushin
Diagnostics and correction of lipid metabolism disorders in order to prevent and treat of atherosclerosis Russian recommendations VII revision.
- стр. 7
PDF (RUS)

Attachment

Sign in or Sign up to download journal (only in Russian, free)